Vertegenwoordigd door Barbara Bataillie, zaakvoerder
Maatschappelijke zetel: Hogestraat 121, 8830 Hooglede
Exploitatiezetel: Stasegemsestraat 135, 8500 Kortrijk
BE 0782.572.145

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Partijen gaan uitdrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden van Oh my word! CommV (verder: ‘OMW’) door ondertekening/aanvaarding van de offerte of onderaannemingsovereenkomst, dan wel door uitvoering van de overeenkomst. Bijzondere voorwaarden van OMW primeren op de huidige. Enige andere voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten. Vertalingen zijn op eerste verzoek beschikbaar waarbij evenwel steeds de Nederlandstalige versie primeert.

1.2 OMW heeft het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen rekening houdende met wijzigingen in wetgeving en/of belangrijke gebruiken binnen de sector. Na bekendmaking zijn de gewijzigde voorwaarden van toepassing op navolgende overeenkomsten.

1.3 De ongeldigheid of niet-toepassing van één van de bepalingen, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige. Partijen gaan akkoord dat een ongeldige clausule zal worden aangepast op een wijze zodat ze op een geldige wijze uitwerking kan hebben en zo dicht mogelijk aanleunt bij de wil der partijen.

1.4 Indien de voorwaarden op elektronische wijze worden bezorgd (vb. per e-mail), vormen zij één geheel met de correspondentie.

1.5 Partijen verklaren uitdrukkelijk dat de bepalingen niet kennelijk onevenwichtig zijn en de werkelijke wil van partijen wordt weergegeven. Partijen erkennen tevens dat de hierbij bedongen schadevergoeding(en) evenwichtig en proportioneel zijn, rekening houdend met de eventuele gevolgen voor de ene of andere partij. In die gevallen waar wettelijke bepalingen wederkerigheid vereisen, geldt een gelijkwaardige verplichting in hoofde van OMW.

Artikel 2 - Wederzijdse afspraken

2.1 Offerte

 • Opgegeven prijzen zijn in euro, inclusief btw.
 • Offertes zijn enkel geldig voor de daarin expliciet beschreven prestaties / het daarin beschrevene project en blijven in principe 30 kalenderdagen geldig, behoudens andersluidend schriftelijk overeengekomen.
 • Bestelling(en) door de opdrachtgever van kleinere opdrachten (minder dan 6 uren werk) gebeuren steeds in regie (regieprijs specifiek voor kleine opdrachten: 60 EUR/ uur, excl. btw - 72,60 EUR/uur, incl. btw).

2.2 Creatief werk

 • OMW levert creatief werk naar best vermogen. Dit betreft een inspanningsverbintenis.
 • Partijen erkennen dat het aanleveren door de opdrachtgever van de nodige (bron)informatie essentieel is voor de goede uitvoering van de overeenkomst.
 • OMW behoudt zich dan ook het recht voor om de uitvoering van het werk op te schorten bij gebreke aan aanlevering van de nodige en/of gevraagde informatie en/of in het geval van onbereikbaarheid van de opdrachtgever.
 • Bij blijvende wanprestatie behoudt OMW zich het recht voor om, via aangetekende brief (of e-mail met ontvangstbewijs) en na vergeefse ingebrekestelling, de overeenkomst geheel of gedeeltelijke buitengerechtelijk te ontbinden lastens de opdrachtgever waarbij vergoeding verschuldigd is voor reeds gepresteerde werkuren, evenals een administratieve kost van 150,00 EUR. Bij een gelijkaardige wanprestatie in hoofde van OMW ten aanzien van de opdrachtgever is een evenwaardige forfaitaire vergoeding verschuldigd voor zover de wettelijke bepalingen een beding van wederkerigheid vereisen.

2.3 Correctierondes

 • Behoudens andersluidende opgave in de offerte, heeft de opdrachtgever recht op twee correctierondes die inbegrepen zijn in de prijs.
 • De opdrachtgever erkent het belang van deze correctieronde en zet zich in om het aangeleverde werk zorgvuldig na te zien. Na aanlevering van het werk, beschikt de opdrachtgever over een termijn van 8 dagen om het geheel van zijn feedback en verbeteringen aan OMW te bezorgen.
 • Na de voormelde correctieronde, worden enige bijkomende correcties of herzieningen op verzoek van de opdrachtgever uitdrukkelijk beschouwd als meerwerk en worden aangerekend in regie (regieprijs zoals aangegeven op offerte).

2.4 Wijziging opdracht

Indien de aard en/of het volume van de opdracht wijzigt tijdens de uitvoering (vb. groter tekstvolume), wordt dit eveneens beschouwd als meerwerk waarvoor een aangepaste of bijkomende offerte zal worden uitgereikt. Reeds gepresteerde werkuren en/of kosten moeten steeds worden vergoed conform de initiële offerte.

2.5 Termijnen

Indien de opdrachtgever de aard en/of het volume van de opdracht tijdens de uitvoering wijzigt, komen enige afgesproken termijnen te vervallen. In onderling overleg kunnen desgevallend nieuwe termijnen worden afgesproken, rekening houdende met de planning van OMW.

2.6 Discretie

OMW behandelt alle door de opdrachtgever bekomen informatie in functie van de uitoefening van de opdracht met de nodige discretie.

2.7 Overmacht

 • Partijen komen overeen dat zij hun verplichtingen mogen opschorten bij overmacht. Onder overmacht wordt niet-limitatief begrepen: stakingen, lock-outs, boycots, oorlogssituaties en handelingen, gewelddadige of gewapende acties, kaping, terreur of terroristische dreiging, tijdelijke of plotse overheidsmaatregelen, inbeslagneming, verbeurdverklaringen of onteigening, rampen, cyberaanval, uitzonderlijke weersomstandigheden, epidemie of pandemie, technische pannes of mankementen, het uitvallen van stroom of digitale voorzieningen en dit zowel bij OMW als bij haar medecontractant of onderaannemer.
 • OMW is niet aansprakelijk voor verliezen of schade ten gevolge van gebeurtenissen die de uitvoering werkelijk belemmeren buiten de wil van OMW of in het geval van overmacht.

2.8 Faillissement of andere

Iedere partij beschikt over het recht om de overeenkomst, zonder enige plicht tot schadeloosstelling, zonder ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen, indien en zodra die andere partij (a) in staat van faillissement wordt verklaard, een schuldenregeling of reorganisatieprocedure wordt opgestart, een aanvraag tot bewindvoering aanhangig is gemaakt of hij anderszins het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest; (b) in staat van vereffening verkeert of wordt ontbonden, behoudens voor zover dit gebeurt in het kader van een interne reorganisatie.

3. Betalingsvoorwaarden

3.1 Facturen zijn betaalbaar, zonder korting, op de zetel van OMW of door overschrijving met vermelding van het factuurnummer en voorafgaandelijk aan de op de factuur opgegeven vervaldag.

3.2 Indien de factuur niet binnen de vervaltermijn wordt voldaan, vervallen alle eventuele toegekende kortingen en is de opdrachtgever van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd a rato van 8% per jaar. In het geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling na de vervaldag én na tevergeefse ingebrekestelling, wordt het schuldsaldo verhoogd met 10% met een minimum van 150,00 EUR en een maximum van 3.000,00 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Deze verhoging laat het aanrekenen van de voormelde intresten onverlet.

3.3 De niet-betaling van één factuur brengt de opeisbaarheid van alle andere facturen met zich mee.

3.4 Betwistingen inzake de factuur dienen OMW te bereiken per aangetekend schrijven (of per e-mail met ontvangstbewijs) uiterlijk 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur en minstens binnen de 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan protest binnen de gestelde termijnen, wordt de opdrachtgever/medecontractant geacht akkoord te gaan met de factuur.

3.5 OMW behoudt zich het recht voor om in geval van niet-betaling enige verdere prestaties op te schorten zonder voorafgaandelijke kennisgeving.

3.6 Behoudens andersluidend schriftelijk beding, gaan partijen akkoord dat OMW voorschot- en of tussentijdse facturen mag uitreiken waarbij laatstgenoemde haar prestaties mag opschorten tot na betaling ervan.

4. Annulatie

Indien de opdrachtgever de opdracht zonder gegronde reden wenst te annuleren, is aan OMW een forfaitaire schadevergoeding van 20% van de prijs verschuldigd, onverminderd het recht om bijkomende schade aan te tonen. Indien de Opdrachtgever de overeenkomst wenst te annuleren tijdens de uitvoering daarvan, zal een vergoeding verschuldigd zijn van de reeds uitgevoerde prestaties, meer een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het saldo van de prijs.

5. Klachten

5.1 Gelet op de specifieke aard van de activiteiten van OMW, dienen klachten op gemotiveerde wijze aan OMW worden bezorgd binnen de 8 dagen na aflevering van het werk per aangetekende brief dan wel per e-mail met ontvangstbewijs. Na het verstrijken van de voormelde termijn, worden de gepresteerde werken geacht te zijn aanvaard.

5.2 De opdrachtgever doet afstand van zijn klachtenrecht indien de gepresteerde werken op enige wijze reeds in gebruik werden genomen (vb. op offline of online communicatietools van de opdrachtgever van de de door de opdrachtgever bestelde offline of online communicatietools).

6. Aansprakelijkheid

6.1 De opdrachtgever is als enige aansprakelijk voor de inhoud, het gebruik en de publicatie van het geleverde werk. De opdrachtgever dient OMW te vrijwaren bij aanspraken van derden.

6.2 De aansprakelijkheid van OMW blijft in alle geval beperkt tot het bedrag van de factuur.

6.3 OMW kan in geen enkel geval worden aansprakelijk gesteld door de opdrachtgever of enige andere derde indien het geleverde werk werd bewerkt/aangepast.

7. Intellectuele rechten

7.1 OMW wordt beschouwd als houder van de intellectuele eigendomsrechten op het werk.

7.2 Indien de opdrachtgever actief is in de niet-culturele sector of de reclamewereld en een werk bestelt dat voor deze activiteiten bestemd is, wordt het geheel van de auteursrechten aan de opdrachtgever overgedragen op datum van volledige betaling, zonder bijkomende vergoeding.

7.3 In het kader van een culturele activiteit, dient inzake de intellectuele eigendomsrechten een afzonderlijke overdrachtsovereenkomst worden afgesloten tussen OMW en de opdrachtgever.

8. Gegevensbescherming (GDPR)

OMW verzamelt en verwerkt de gegevens van de opdrachtgever enkel in het kader van de uitvoering en opvolging van de opdracht/overeenkomst en om facturatie, administratieve en/of boekhoudkundige redenen. OMW verwijst hieromtrent naar de privacyverklaring op haar website. De opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om zijn gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen en kan hiervoor schriftelijk contact opnemen met OMW.

9. Slotbepalingen

9.1 De tussen partijen gesloten overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

9.2 Ten aanzien van consumenten is enkel de rechtbank bevoegd die wordt aangewezen door artikel 624, 1°, 2° en°4 Ger.W.

9.3 Ten aanzien van ondernemingen vallen alle geschillen onder de uitsluitende bevoegdheid van de territoriaal bevoegde van de Ondernemingsrechtbank Gent, Afdeling Kortrijk.